09 tiêu chí đánh giá chất lượng trường trung cấp, cao đẳng

Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành ngày 08/06/2017 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong đó đưa ra 09 tiêu chí kiểm định chất lượng trường trung cấp, cao đẳng.

Cụ thể, Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH quy định các trường trung cấp và cao đẳng được đánh giá chất lượng qua 09 tiêu chí, gồm:

 1. Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý;
 2. Hoạt động đào tạo;
 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;
 4. Chương trình, giáo trình;
 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện;
 6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế;
 7. Quản lý tài chính;
 8. Dịch vụ người học;
 9. Giám sát, đánh giá chất lượng.

Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 01 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm. Tiêu chuẩn đạt yêu cầu được xác định trên cơ sở trường đáp ứng tiêu chuẩn và duy trì ít nhất trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường trung cấp và 03 năm liên tục đối với trường cao đẳng.

Cũng theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH,  trường được đánh giá là đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng được đủ 03 yêu cầu:

 1. Tổng số điểm đánh giá các tiêu chí kiểm định đạt từ 80 điểm trở lên;
 2. Điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định đạt từ 60% điểm chuẩn trở lên;
 3. Điểm đánh giá của các tiêu chí về hoạt động đào tạo, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện đạt từ 80% điểm chuẩn trở lên.

Trường không đáp ứng các yêu cầu trên được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn.

Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 24/07/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION