Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH 3,9 triệu đồng/tháng

Nghị định số 72/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày ngày 13/06/2017 quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng).

Theo Nghị định số 72/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/08/2017, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng được hưởng mức bồi dưỡng 3,9 triệu đồng/tháng; với Ủy viên Hội đồng, mức bồi dưỡng là 3,25 triệu đồng/tháng.

Các thành viên Hội đồng khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng được hưởng chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tương tự, với các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng, mức chi được thực hiện theo quy định về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 72/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION