Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng, chịu thuế 0%

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (kế toán trưởng) sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế suất 0% cũng như cách phân biệt hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế suất 0%.

I. Trường hợp nào thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Hóa đơn chịu thuế suất 0%: được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC).

2. Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng: không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (Khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC).

3. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng: được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (Khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC).

Bạn đang xem bài viết Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng, chịu thuế 0% của Thời Sự Pháp Luật, bạn có thể xem thêm bài viết Công việc kế toán sẽ trở nên đơn giản nếu bạn đọc qua 10 bài viết này

II. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai

1. Khai giá trị gia tăng thuế đầu vào (Bên mua)

a. Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ nên:

Không phải kê khai trên bảng kê mua vào (Pl 01-2/GTGT) (Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Các bạn chỉ cần nhập số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai là xong

b. Hóa đơn chịu thuế suất 0%

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% vì được khấu trừ nên;

Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

c. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế vì được khấu trừ nên:

Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

2. Khai thuế giá trị gia tăng đầu ra (Bên bán)

a. Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng

Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

b. Hóa đơn chịu thuế suất 0%

Kê khai vào DÒNG SỐ 2. “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

c. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Không phải kê khai trên bảng kê bán ra (Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Lưu ý: Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC: Bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào không đủ điều kiện được khấu trừ và khai các hoá đơn hàng hóa, dịch không phải tổng hợp trên tờ khai thuế

Bạn đang xem bài viết Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng, chịu thuế 0% của Thời Sự Pháp Luật, bạn có thể xem thêm bài viết Tại sao làm ra 10 đồng, sếp chỉ trả lương 1 đồng mà bạn vẫn vui?

III. Cách viết hóa đơn

1. Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng

Trên hoá đơn giá trị gia tăng chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, Dòng thuế suất, số thuế giá trị gia tăng không ghi và gạch chéo

2. Hóa đơn chịu thuế suất 0%

Trên hoá đơn giá trị gia tăng chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất viết là 0%, số thuế giá trị gia tăng là 0.

3. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Trên hoá đơn giá trị gia tăng, ghi dòng giá bán là giá không có thuế giá trị gia tăng, dòng thuế suất và thuế giá trị gia tăng không ghi, gạch bỏ.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION