Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP được Chính phủ đã ban hành ngày 26/07/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo Nghị định số 87/2017/NĐ-CP này thì Bộ Tài chính là cơ quan Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tài chính – ngân sách; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP  quy định cụ thể, Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ: Thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, chính sách phát triển hoạt động kế toán, kiểm toán, các quy định về kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo, công khai tài chính – ngân sách; Ban hành chính sách phát triển thị trường chứng khoán, chính sách và mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; Ban hành các quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài chính có 29 đơn vị trực thuộc, trong đó có 25 đơn vị là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; 04 đơn vị còn lại là các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý Nhà nước thuộc Bộ.

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 và có hiệu lực từ ngày ký.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION