Hóa đơn bán lẻ dưới 200.000 đồng vẫn được tính vào chi phí doanh nghiệp

Khi đi mua hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp, bạn vẫn bắt gặp những cửa hàng không có hóa đơn tài chính hoặc không lập hóa đơn cho khách hàng nếu giá trị hàng hóa dưới 200.000 đồng. Những chi phí này, người mua hàng vẫn mang về và yêu cầu thanh toán chi phí.

Về mặt kế toán, các chi phí này hoàn toàn là chi phí của doanh nghiệp. Nhưng có là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Khoản 1 và Điểm 2.4, Khoản 2 Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.”

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100.000.000 đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Bạn đang xem bài viết Hóa đơn bán lẻ dưới 200.000 đồng vẫn được tính vào chi phí doanh nghiệp của Thời Sự Pháp Luật, bạn có thể xem thêm bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp

Như vậy, căn cứ quy định trên những khoản chi có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, và có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định là được tính vào chi phí được trừ, không bắt buộc phải là hóa đơn đỏ.

Tuy nhiên, nếu bạn mua hàng hóa dịch vụ thường xuyên, số lượng nhiều và giá trị lớn lại chỉ có các hóa đơn bản lẻ dưới 200.000 nghìn thì cơ quan Thuế cũng không chấp nhận những chi phí này được tính vào chi phí được trừ.

Nguyễn Thị Thu Trang (Kế toán trưởng)

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION