Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng theo buổi làm việc trợ giúp pháp lý

Thông tư số 05/2017/TT-BTP được Bộ Tư pháp ban hành ngày 20/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

Cụ thể, Thông tư số 05/2017/TT-BTP quy định chế độ bồi dưỡng theo buổi làm việc (1/2 ngày làm việc) được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý đại diện ngoài tố tụng và các vụ việc tham gia tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn để làm căn cứ chi trả chế độ bồi dưỡng thực hiện vụ việc. Buổi làm việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý được tính trên cơ sở 04 giờ làm việc. Trường hợp, người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc trong nhiều buổi nhưng mỗi buổi thực hiện không đủ 04 giờ, thì số buổi làm việc được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế (cộng dồn) của nười thực hiện trợ giúp pháp lý (nếu số giờ làm việc lẻ khôn gđủ 03 giờ thì tính là 1/3 giờ làm việc; nếu số giờ làm việc lẻ từ đủ 03 giờ trở lên thì tính là 01 buổi làm việc).

Về khoán chi theo vụ việc, Thông tư số 05/2017/TT-BTP hướng dẫn như sau, khoán chi theo vụ việc được áp dụng đối với những vụ việc tham gia tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lựa chọn bằng hình thức văn bản sau khi được phân công để làm căn cứ chi trả chế độ bồi dưỡng thực hiện vụ việc. Việc chi trả tiền bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo hình thức khoán chi vụ việc phải căn cứ vào công việc mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện.

Thông tư số 05/2017/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION