Hướng dẫn chính sách đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số

Thông tư số 02/2017/TT-UBDT được Ủy ban Dân tộc đã ban hành ngày 22/05/2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020.

Thông tư số 02/2017/TT-UBDT quy định, hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ từ ngân sách Nhà nước và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2017/TT-UBDT quy định hộ gia đình nêu trên thiếu nước sinh hoạt được hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt được sử dụng của hộ gia đình như: đào giếng; mua vật dụng dẫn nước, trữ nước đảm bảo nguyên tắc các hộ được hỗ trợ kinh phí phải có nước sinh hoạt ổn định và được bố trí ở khu vực thuận tiện cho sinh hoạt gia đình.

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, có thể tiến hành hỗ trợ theo nhóm hộ trên cơ sở mức hỗ trợ bình quân là 1,5 triệu đồng/hộ để xây dựng những công trình sử dụng chung, nhóm hộ phải tự nguyện, cam kết bảo vệ về duy trì công trình, đảm bảo có nguồn nước ổn định.

Thông tư số 02/2017/TT-UBDT có hiệu lực thi hành từ ngày 07/07/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION