Hướng dẫn tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức

Thông tư số 02/2017/TT-BNV được Bộ Nội vụ đã ban hành ngày 12/05/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội, bao gồm:

  1. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;
  2. Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  3. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

Theo đó, Thông tư số 02/2017/TT-BNV quy định, mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2017 với các đối tượng nêu trên được xác định bằng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng; mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2017 bằng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Thông tư số 02/2017/TT-BNV quy định đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được xác định bằng tổng của mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2017 và mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/07/2017 (nếu có) và mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/07/2017 (nếu có), nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Thông tư số 02/2017/TT-BNV  quy định riêng với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định, mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01/07/2017 được xác định bằng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Thông tư số 02/2017/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION