Kiểm soát thủ tục hành chính ngay khi đề nghị xây dựng văn bản

Đây là một trong những nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 25/09/2017.

Cụ thể, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP quy định việc kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; trong khi trước đây, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định việc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện từ khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính.

Cũng theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, việc quy định một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản: Tên thủ tục hành chính; Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện; Cơ quan giải quyết, không còn bao gồm Kết quả thực hiện thủ tục hành chính như quy định cũ.

Về các hình thức công khai thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP quy định thủ tục hành chính phải được công khai bắt buộc theo các hình thức: Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION