Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có hiệu lực từ năm 2018

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được Quốc hội thông qua sáng 12/06/2017.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã bỏ những quy định mang tính can thiệp trực tiếp đến hoạt động của hệ thống ngân hàng; đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 khuyến khích thành lập các tổ chức tư vấn độc lập để tăng cường xã hội hóa việc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cũng đã bổ sung một số quy định nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội ngoài ngân sách.

Như khuyến khích thành lập các tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hình thành các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, chuỗi phân phối sản phẩm, công nhận địa vị pháp lý của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân…

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, các cam kết do quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện trước ngày luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION