Nguyên tắc chi ngân sách trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Thông tư số 55/2017/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 19/05/2017 để quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Thông tư số 55/2017/TT-BTC chỉ rõ, các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội được hạch toán bằng đồng Việt Nam, đúng niên độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục ngân sách Nhà nước. Các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính quy định để hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước tại thời điểm phát sinh; Tất cả các khoản chi ngân sách trong lĩnh vực này phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cấp có thẩm quyền quy định và đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi.

Điều kiện chi ngân sách Nhà nước bao gồm:

  1. Đã có trong dự toán ngân sách được giao, trường hợp dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm cấp kinh phí cho các nhiệm vụ không thể trì hoãn;
  2. Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng cho lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội;
  3. Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc thông qua phê duyệt trên chứng từ và các hồ sơ thanh toán.

Ngoài các điều kiện trên, trường hợp sử dụng vốn, kinh phí ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/07/2017 và được áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION