Quy định mới về bảo đảm an toàn vốn của tổ chức tín dụng

Ngày 07/08/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 93/2017/NĐ-CP là quy định về việc bảo đảm an toàn vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Nghị định số 93/2017/NĐ-CP quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan. Trường hợp không đạt hoặc không có khả năng đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trong tối đa 01 tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các giải pháp khắc phục, gồm: Chuyển nhượng vốn đầu tư ra bên ngoài; Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp và các giải pháp khác.

Đồng thời, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải mua bảo hiểm tài sản đối với các tài sản pháp luật quy định phải mua bảo hiểm; Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi và công khai việc tham gia đó tại trụ sở, chi nhánh; Xử lý giá trị tài sản tổn thất theo đúng quy định; Hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh khoản dự phòng rủi ro theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng…

Nghị định số 93/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/09/2017; thay thế Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION