Quy định về hệ thống tổ chức thống kê tập trung

Từ ngày 05/09/2017, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/07/2017.

Cụ thể, Nghị định số 85/2017/NĐ-CP quy định hệ thống tổ chức thống kê tập trung gồm cơ quan thống kê trung ương và cơ quan thống kê địa phương (ở địa phương, gồm có cơ quan thống kê cấp tỉnh và cấp huyện). Hệ thống tổ chức thống kê tập trung có các nhiệm vụ như: Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chương trình điều tra thống kê quốc gia; Thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, số liệu thống kê…

Cũng theo Nghị định số 85/2017/NĐ-CP, thống kê bộ, cơ quan ngang bộ là tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý Nhà nước về thống kê, tổ chức hoạt động thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật. Thống kê bộ, cơ quan ngang bộ chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ thống kê của cơ quan thống kê trung ương.

Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ là Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch tài chính hoặc tổ chức hành chính khác thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

Nghị định số 85/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 12/01/2010.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION