Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng đã được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/08/2017. Nghị định số. Xem thêm